Iohannis a promulgat actul normativ care modifica legea carantinei

Pre?edintele Klaus Iohannis a promulgat vineri actul normativ pentru modificarea Legii 136/2020 privind instituirea unor m?suri în domeniul s?n?t??ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic, transmite Administra?ia Prezin?ial?.

Persoanele care se consider? v?t?mate de m?surile luate de autorit??i pot apela la instan?a iar, în cel mult 24 de ore de la data comunic?rii deciziei direc?iilor de s?n?tate public?, ?i cere anularea actului.

„Orice persoana care se consider? v?t?mata într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art.8 alin.(3) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicarii deciziei direc?iei de s?n?tate public? jude?ene sau a municipiului Bucure?ti, ac?iune la judec?toria în a c?rei circumscrip?ie domiciliaz? sau î?i are re?edinta ori la judec?toria în a c?rei circumscrip?ie este situat spa?iul sau unitatea sanitar? în care este izolat?, solicitând anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru”, arat? actul normativ promulgat de ?eful statului.
loading...
Proiectul de lege a fost ini?iat de senatorul PSD Robert Cazanciuc, senatorul USR George Dirc?, senatorul PNL Daniel Fenechiu ?i senatorul UDMR Attila-Zoltan Cseke.

De asemenea, actul normativ prevede c? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie se pronun?? în complet de 5 judec?tori constituit în cadrul sec?iei de contencios administrativ ?i fiscal, în termen de 5 zile de la sesizare, prin hot?râre definitiv?.

Apelul este solu?ionat de sec?ia civil? a tribunalului, într-un termen care nu va dep??i 24 de ore de la data sesiz?rii instan?ei. Dispozi?iile acestei legi se aplic? ?i proceselor în curs de solu?ionare la data intr?rii în vigoare a legii.

„Dosarele se trimit, de urgen??, pe cale administrativ?, sec?iilor devenite competente s? le judece potrivit prezentei legi”, mai arat? actul normativ.

sursa: kanald

Comenteaza articolul

comments

loading...

Despre Edi Bumbescu

facebook-profile-picture
Contact: office@yabbmusic.ro